Betalingsvoorwaarden


Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd. In de wachtkamer en op de website is een exemplaar van de betalingsovereenkomst aanwezig.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
Indien de patiënt zich niet tijdig afgemeld, behoudt de fysiotherapeut zich het recht tenminste voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt/cliënt kan worden behandeld.

Declaraties

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Verzuim

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na a oop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te tre en, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van patiënt/cliënt.